Personuppgiftspolicy

LRF Samköp arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid din användning av de tjänster och avtal som LRF Samköp tillhandahåller. Vi har därför en personuppgiftspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas. LRF Samköp förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig 

LRF Samköp AB (”LRF Samköp”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av LRFSamköp (se kontaktuppgifter nedan). 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a föreningen är knutet servicebolaget Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) där den löpande verksamheten i LRFs namn i allt väsentligt utförs (nedan gemensamt ”LRF”). LEAB är moderbolag för ett antal dotterbolag inom LRF-sfären. LRF Samköp är ett av flera dotterbolag till LEAB. Vänligen notera att såväl LRF som de andra bolagen inom LRF-koncernen självständigt behandlar personuppgifter i sina respektive verksamheter och som de närmare informerar om. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

LRF Samköp erhåller personuppgifter från LRF (se här för information om LRF:s behandling av personuppgifter). Sådana personuppgifter är namn, personnummer, uppgifter om medlemskap i LRFom ditt företag (om du driver företag) och kontaktuppgifter. LRF Samköp använder personnummer för att identifiera medlemmen och/eller hämta personuppgifter enligt avtal mellan LRF Samköp och LRF. Ovanstående personuppgifter kompletteras över tid när de tjänster vi erbjuder nyttjas av medlem: 

 • Du, som medlem i LRF, ingår och använder ett företags- eller kundavtal med någon av LRF Samköps samarbetspartners (se här för särskild information om behandling av personuppgifter avseende företagsavtal). 
 • Du, som är medlem i LRF, ingår och använder ett företags- eller kundavtal avseende bilbonus med någon av LRF Samköps samarbetspartners (se här för särskild information om behandling av personuppgifter avseende företagsavtal rörande bilbonus). 
 • Du, som medlem i LRF, registrerar och använder dig av appen ”LRF Medlemsrabatter” (se särskild information om behandling av personuppgifter i appen eller här). 
 • Du, som INTE är medlem i LRF, ingår och använder ett företags- eller kundavtal med någon av LRF Samköps samarbetspartners (se här för särskild information om behandling av personuppgifter avseende företagsavtal). 
 • Du, som ingår och använder elavtal med LRF Samköp (se här för särskild information om behandling av personuppgifter avseende elavtal). 
 • Dkontaktar oss, anmäler dig till LRF Samköps nyhetsbrevmarknadsföringsutskick samt anmäler dig till och deltar i evenemang som anordnas av LRF Samköp. 
 • Vi får del av dina personuppgifter från en intresseförening m.fl. som vi samarbetar med (se här för särskild information om behandling av personuppgifter vi mottar från intresseföreningar m.fl.). 

Om du väljer att inte tillhandahålla LRF Samköp personuppgifter kommer du inte kunna använda dig av den tjänst som föranlett att du ombetts lämna personuppgifter till LRF Samköp. 

Om du inte vill att LRF ska lämna ut personuppgifter till LRF Samköp eller andra dotterbolag inom LRF-koncernen kan du kontakta LRF Medlemsservice (se kontaktuppgifter nedan). Om du så önskar kan du så klart även kontakta LRF Samköp direkt. 

Varför behandlar LRF Samköp dina personuppgifter och med vilken rättslig grund? 

LRF Samköp behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder.  

 • Identifiera dig och kontrollera om du är medlem hos LRF eller inte. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att se till att medlemmar i LRF tar del av de erbjudanden som LRF Samköp tillhandahåller.  
 • Administrera avtal som du har ingått med någon av våra samarbetspartners. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna erbjuda rabatter med stöd av sådana avtal. 
 • Administrera avtal som du har ingått med LRF Samköp, såsom avtal om Bondens El eller vid användning av appen LRF Medlemsrabatter. Denna behandling sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra vårt avtal med dig.  
 • Föra statistik över din eller företags inköpshistorik hos LRF Samköps samarbetspartners, såsom omsättning på ett visst avtal. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke (läs mer om samtycke och inköpshistorik nedan). 
 • Förbättra ditt, eller det företag du står som kontaktperson för, gjorda företagsinköp genom att undersöka om företaget har fler kundnummer hos samma leverantör och att knyta alla kundnummer till kund/företagsavtalet ger en mer fördelaktig affär. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att erbjuda företaget ett bättre inköp. 
 • Skicka ut direktmarknadsföring via e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel samt, baserat på inköpshistorik (s.k. kundsegmentering), skicka ut anpassad direktmarknadsföring av LRF Samköps och LRF Samköps samarbetspartners varor och tjänster, såsom kampanjer. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke (läs mer om samtycke och kundsegmentering nedan). 
 • Skicka ut direktmarknadsföring av LRF Samköps och LRF Samköps samarbetspartners varor och tjänster via post, såsom nyhetsbrev och kampanjer. Denna behandling sker med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är marknadsföring. 
 • Genomföra och administrera kundevent samt andra liknande aktiviteter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att planera och hantera eventet eller aktivitet 
 • Återaktivera dig som medlem i LRF, för det fall ditt medlemskap har upphört. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda dig rabatter som medlem i LRF 
 • Utvärdera, utveckla och förbättra LRF Samköps tjänster, produkter och system. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att förbättra våra tjänster och produkter för kundkollektivet.   
 • Fullgöra LRF Samköps rättsliga förpliktelser, exempelvis enligt bokföringslagen och skattelagstiftning. Denna behandling sker med stöd av att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger LRF Samköp enligt sådan lagstiftning.   
 • Försvara oss mot rättsliga anspråk eller vidta rättsliga åtgärder. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk som kan väckas mot oss eller att vidta rättsliga åtgärder. 

LRF Samköps särskilda informationstexter för viss behandling innehåller ytterligare ändamål och rättsliga grunder (se rubriken Vilka personuppgifter samlar vi in? ovan). 

 

Särskilt om samtycke och intresseavvägning 

LRF Samköp begär i vissa situationer samtycke till behandling för visst ändamål. Du kan när som helst återkalla ett redan lämnat samtycke, vilket innebär att LRF Samköp därefter inte kommer att behandla dina uppgifter för de ändamål du har lämnat samtycke för. Ett återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som LRF Samköp har utfört innan ditt återkallande. Om du återkallar ett samtycke eller väljer att inte ge ditt samtycke kan du inte använda tjänster som bygger på att LRF Samköp har sådant samtycke.  

 

Om en personuppgiftsbehandling sker med stöd av en intresseavvägning kan du kontakta LRF Samköp för att få information om bedömningen som legat till grund för intresseavvägningen. 

 

Särskilt om samtycke för hantering av e-post för direktmarknadsföring 

 

När LRF Samköp inhämtar e-postadress är det, förutom för att kommunicera med dig som medlem i LRF och kund hos LRF Samköp, för att LRF Samköp vill kunna hålla dig uppdaterad samt informera om de varor, tjänster och kampanjer som erbjuds av LRF Samköp och LRF Samköps samarbetspartners. I de fall din e-postadress avser en fysisk person vill vi ha ditt samtycke till att använda din e-postadress för marknadsföring. Uppgifterna används till affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring, för att utforma och utveckla LRF Samköps erbjudanden, för kontakt med bolaget och kontaktperson via e-post, telefon, sms eller annat medel för elektronisk kommunikation. Uppgifterna kan komma att användas i kombination med och/eller kompletteras med andra uppgifter som LRF Samköp har om enskilda medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund ”LRF” eller bolag. Uppgifterna kan även komma att användas med och/eller kompletteras (sådan komplettering kan vara e-postadress) med uppgifter från externa register som t.ex. SPAR eller som LRF Samköp erhåller från LRF, kunden själv och också från leverantörer utanför LRF-sfären vilka ingått samarbetsavtal med LRF Samköp eller som bolaget inom ramen för LRF:s erbjudanden skaffat konto hos eller på annat sätt utnyttjat erbjudande från, inkluderande sammanställning av inköpshistorik från olika leverantörer. Om du inte vill erhålla marknadsföring via e-post kan du välja att inte lämna sådant samtycke, alternativt återkalla redan lämnat samtycke eller särskilt motsätta dig sådan behandling (läs  mer om detta nedan).

 

Särskilt om personuppgifter vid användning av app från LRF Samköp 

Om du registrerar dig som användare av appen ”LRF Medlemsrabatter” kommer LRF Samköp att spara information om person-, medlemsnummer, e-postadress och datumstämpel vid öppnande av appen. Person- och medlemsnummer används i kombination för att förhindra att icke medlemmar i LRF registrerar sig som användare av appen. Datumstämpel används för att analysera öppnande av appen kopplat till aktiviteter. Information om medlemsnummer och datum för appens senaste användning delas med LEAB för att LEAB ska informera nya/befintliga medlemmar om appen samt analysera möjligheter för digitalt medlemskort och fakturamodell.  Se särskild information om behandling av personuppgifter i appen. 

 

Särskilt om inköpshistorik  

Om du har samtyckt till det kommer LRF Samköp att behandla personuppgifter kopplade till inköpshistorik. I samband med att du skaffar ett kundkort eller liknande hos en av våra samarbetspartners under ett samarbets-/rabattavtal mellan samarbetspartner och LRF Samköp kan du komma att ombes att samtycka till att sådan samarbetspartner lämnar ut inköpshistorik till LRF Samköp.  

För de företag som inte är medlem i LRF och använder ett företagsavtal- eller kundavtal med någon av LRF Samköps samarbetspartners samlar vi in uppgifter om inköpshistorik från våra samarbetspartners. 

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna påvisa hur sådana samarbets-/rabattavtal utnyttjas och för att använda sådan kunskap för att anpassa tjänster och erbjudanden till dig och andra medlemmar i LRF. Inköpshistoriken kopplas till uppgifter från olika leverantörer, för att se nyttjandegraden i form av omsättning av LRF Samköps erbjudanden. 

Särskilt om kundsegmentering 

LRF Samköp behandlar dina personuppgifter i syfte att, utifrån kategorier, upprätta statistik och skicka anpassad marknadsföring av LRF Samköps och LRF Samköps samarbetspartners varor och tjänster. De personuppgifter LRF Samköp behandlar när vi genomför sådan kundsegmentering är i huvudsak uppgifter om avtal med LRF Samköp och LRF Samköps samarbetspartners samt inköpshistorik.  

Kontakta LRF Samköp om du önskar mer information om LRF Samköps kundsegmentering. 

 

Särskilt om rätten att invända mot behandling för direktmarknadsföring 

Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring. Om du motsätter dig direktmarknadsföring kommer LRF Samköp, vid mottagandet av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring och LRF Samköp kommer därmed inte längre kunna erbjuda dig alla tjänster, såsom att få del av information om framtida kampanjer och erbjudanden. 

Om du inte vill erhålla information via e-post eller annan elektronisk kommunikation kan du särskilt motsätta dig sådan behandling. 

Utlämnande av personuppgifter och mottagare 

LRF Samköp lämnar ut personuppgifter till LRF och till LRF Samköps IT-leverantörer. Personuppgifter lämnas i begränsad omfattning även ut till LRF Samköps samarbetspartners, i syfte att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal med LRF eller LRF Samköp. LRF Samköp kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter, om dessa begär det. 

LRF Samköp kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådana överföringar, t.ex. genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal. 

Hur länge uppgifter behandlas  

Dina personuppgifter sparas endast under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålet med behandlingen.  

Som utgångspunkt sparas dina personuppgifter under den tid då du är medlem LRFInköpshistorik sparas dock som längst 60 månader från det att LRF Samköp fick del av uppgiften. Även uppgifter kopplade till marknadsföringsaktiviteter, såsom event, som du har fått inbjudan till eller deltagit i sparas som längst 60 månader från aktiviteten.  

När ditt medlemskap med LRF upphör sparar LRF Samköp dina personuppgifter för en efterföljande period om ett år i syfte att informera dig om möjligheten att återigen bli medlem i LRF. Om du har ingått avtal med LRF Samköp eller LRF Samköps samarbetspartners sparas dock dina personuppgifter som längst i tre år från det att medlemskapet upphörde. Ytterligare information om hur länge dina personuppgifter sparas när du har ingått avtal med LRF Samköp eller LRF Samköps samarbetspartners anges i de för dessa avtal särskilda informationstexter (se rubriken ”Vilka personuppgifter samlar vi in?” ovan). 

Bokföringsmaterial sparas i 18 månader, även om du inte längre är medlem i LRF, för att uppfylla krav på bokföring och krav från LRF Samköps revisorer. 

Räkenskapsmaterial sparas i sju år, även om du inte längre är medlem i LRF, för att uppfylla krav i lag. 

Om du har haft ett avtal med LRF Samköp sparar LRF Samköp personuppgifter som behövs för att tillvarata LRF Samköps rättigheter tills dess att preskription inträder, vilket typiskt sett sker tio år efter att avtalet upphört.  

Dina rättigheter 

Du har följande rättigheter:  

 • Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.  
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas 
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsasMed begränsning menas att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. 
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning (t.ex. för direktmarknadsföringsändamål) har du rätt att invända mot sådan behandling.  
 • På begäran har du även rätt att, under vissa omständigheter, få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta LRFs medlemsservice eller LRF Samköp (se kontaktuppgifter nedan). Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddslagstiftningen kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (se www.imy.se eller via e-post till imy@imy.se). 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?  

LRF Medlemsservice svarar på alla frågor som rör avtal LRF Samköp erbjuder LRF-medlemmar. Exempelvis avtalsvillkor, anslutningsförfaranden, eventkvällar och bilbonusansökningar. 

Företag som inte är medlemmar i LRF men nyttjar någon av LRF Samköps samarbetspartners ska istället vända sig direkt till LRF Samköp, se nedan kontaktuppgifter.  

LRF Medlemsservice 
Postadress: Köpmannagatan 2, 4 tr652 26 Karlstad 
Telefon: 010-184 40 00 
E-post: medlemsservice@lrf.se 
Öppettider: Måndag-fredag kl 08.00-16.00 
Dag före röd dag kl 08.00-12.00 

 

Du kan även kontakta LRF Samköp. 

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771  
Postadress: LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm  
Telefon: 010-184 40 60  
E-post: hej@lrfsamkop.se 

DataskyddsombudRikard Karlström, e-postadress: rikard.karlstrom@lrfsamkop.se, telefon: 072-572 76 68 

Vänligen notera att LRF Samköp utöver vad som anges i denna information vid olika tillfällen inhämtar samtycke och lämnar ytterligare information om viss särskild behandling av personuppgifter 

Rikard Karlström

Affärsanalytiker

 010-184 44 92
 rikard.karlstrom@lrfsamkop.se